Terug naar overzicht

23.01.2019 | Onderzoekscall: Oproep indienen projectofferte onderzoek naar reikwijdte uitspraak Europese Hof

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 18 februari 2019
Offertes richten aan:    F. van der Wilk, secretaris COGEM; info@cogem.net, (of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)

Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidingscommissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

 

Het volgende project staat open voor inschrijving:

 

Reikwijdte van de uitspraak van Europees Hof over gene editing en de ggo-regelgeving en de consequenties daarvan.

Het Europees Hof van Justitie heeft (25 juli 2018) duidelijkheid geschapen over de vraag of gewassen geproduceerd met behulp van moderne mutagenese technieken (‘gene editing’) onder de ggo-regelgeving vallen. In haar uitspraak stelt het Hof dat ‘gene edited’ gewassen onder de ggo-regelgeving vallen, maar niet onder de vrijstelling van de verplichtingen van de ggo-regelgeving die geldt voor gewassen geproduceerd met ‘klassieke’ mutagenese technieken. Dit laatste omdat deze vrijstelling alleen geldt voor gewassen geproduceerd met technieken die als veilig beschouwd worden.
Deze uitspraak is door velen in de plantenveredelingsector en het onderzoek als teleurstellend ervaren. Zij ervaren deze uitspraak als een stap terug waarmee Europa op achterstand wordt gezet ten opzichte van de rest van de wereld. Toch lijkt de uitspraak ook ruimte te bieden voor nieuwe veredelingstechnieken. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder bewezen veiligheid, en door wie en hoe bepaald wordt of er sprake is van bewezen veiligheid. Het Hof spreekt zich ook niet uit over wat onder mutagenese verstaan moet worden. De uitspraak betekent volgens velen ook dat de bal nu ligt bij de (Unie-)wetgever. Deze is in de afgelopen jaren echter zeer terughoudend geweest in het nemen van stappen om de onduidelijkheden in de situatie rond de nieuwe veredelingstechnieken aan te pakken.

Onderzoeksvraag:
Gezien het bovenstaande is de COGEM voornemens een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de volgende vragen: 1) wat is de (juridische) reikwijdte van deze uitspraak aangaande de plantenbiotechnologie/veredeling. Wat betekent de ruimte die de rechter hier mogelijk laat? Heeft Nederland ruimte om producten (cq gewassen) van bepaalde technieken wel toe te laten zonder vergunningsprocedure conform de ggo-regulering? 2) Wat zijn de consequenties van deze uitspraak. Zijn de gevolgen daadwerkelijk desastreus voor innovatie en industrie, ook als er juridische ruimte is? en wat zijn andere mogelijke maatschappelijke consequenties? 3) Is de veronderstelling dat de Hof-uitspraak de impliciete boodschap bevat aan de wetgever om het te regelen correct? Kan de Europese (of nationale) wetgever voor de rechter gedaagd worden om de regelgeving te veranderen cq te verduidelijken?

Doel van het project:
Verkrijgen van inzicht in de reikwijdte van de Hof-uitspraak door juridische analyse en rechtswetenschappelijk onderzoek en inventarisatie van de maatschappelijke consequenties van de uitspraak ter informatie van beleid en politiek en ondersteuning van besluitvormingsprocessen.

Type onderzoek: desk study

Onderzoekscall