Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 22.11.2018
Advies pathogeniteitsclassificatie Pseudomonas stutzeri

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Pseudomonas stutzeri naar aanleiding van een verzoek om deze bacterie als apathogeen in pathogeniteitsklasse 1 in te delen. De COGEM heeft deze soort eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Tevens is de COGEM gevraagd of de bacterie opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling GGO.

VERWACHT 30.11.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.

VERWACHT 10.12.2018
Advies klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met B-cel maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van B-cel maligniteiten met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met een vector afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.

VERWACHT 31.12.2018
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.

VERWACHT 02.01.2019
Advies over wijziging in klinische studie met genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met B-cel maligniteiten (JCAR017)

De COGEM is gevraagd te adviseren over een wijziging bij een klinische studie naar de behandeling van B-cel maligniteiten met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met een vector afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie (JCAR017). De COGEM heeft eerder over dezelfde studie geadviseerd (CGM/180612-01, CGM/180702-01). Het verschil met de eerdere studie is dat bij de voorliggende aanvraag het exclusiecriterium betreffende het uitsluiten van patiënten met een HTLV infectie is gewijzigd.

VERWACHT 02.01.2019
Advies over een klinische studie met een op Adeno-associated virus (AAV) gebaseerde vector voor de behandeling van patiënten met een bepaalde glycogeenstapelingsziekte

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische studie bij patiënten met glycogeenstapelingsziekte type 1a. Bij deze studie wordt een replicatie-deficiënte genetisch gemodificeerde adeno-associated virale vector gebruikt (gg-AAV) die het gen voor glucose-6-fosfatase tot expressie brengt.

VERWACHT 02.01.2019
Advies over een klinische studie met een op Adeno-associated virus (AAV) gebaseerde vector voor de behandeling van hemofilie A patiënten

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische studie bij patiënten met ernstige hemofilie A. Bij deze studie wordt een replicatie-deficiënte genetisch gemodificeerde Adeno-associated virale vector gebruikt (gg-AAV) die het gen voor humaan stollingsfactor factor VIII tot expressie brengt

VERWACHT 07.01.2019
Advies import, food, feed van gg-maïs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-40278-9 en subcombinaties

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-40278-9. Deze gg-maïs is resistent tegen bepaalde insecten (cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, vip3Aa20), herbicide tolerant (cp4-epsps, pat, aad-1) en brengt een marker tot expressie (pmi).